Všeobecné obchodní podmínky

 
 

I. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1        Všeobecné obchodní podmínky (dále v textu jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb (dále v textu jen „Smlouva“), zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek živnostníkem Bc. Petr Holuša (nebo též „Petr Holusa photography“), se sídlem Pabla Nerudy 89/16, Kopřivnice, PSČ 74221, IČ 07124651 (dále v textu jen „Zhotovitel“).

1.2        Při uzavírání Smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že zákazník (dále v textu jen „Objednatel“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

1.3        Pro účely těchto VOP je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele (dále v textu jen „Podnikatel“ nebo též „Objednatel podnikatel“).

1.4        Pro účely těchto VOP se za svatební zakázku považuje jakékoli fotografování týkající se svatby (dále v textu jen „Svatební zakázka“).

1.5        Pro účely těchto VOP se za společenskou akci považuje jakákoli událost týkající se větší skupiny osob (dále v textu jen „Společenská akce“), výjma svatby. Mezi Společenské akce patří zejména festivaly, konference, kulturní události, sportovní soutěže, maturitní či obecní plesy, modní přehlídky, firemní večírky, rodinné oslavy apod.

II. ÚPRAVA PRÁVNÍCH VZTAHŮ

2.1        Smluvní vztahy mezi Objednavatelem a Zhotovitelem se řídí platným právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. a o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu jen „Občanský zákoník“), a příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění (dále v textu jen „Autorský zákon“).

2.2        V případě Objednatele podnikatele, který uvedl na daňovém dokladu IČ se tyto vztahy řídí speciálními ustanoveními zákona.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1        K uzavření Smlouvy může dojít na základě osobní (ústní), telefonické či písemné objednávky Objednatelem u Zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek Zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky Zhotovitelem dojde Objednateli.

3.2        Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové Smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních Smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.

3.3        Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o Objednateli, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb Zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním Zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelná s filozofií Zhotovitele.

IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

4.1        Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovením díla, např. fotografií, svatebních alb apod., které jsou specifikovány ve Smlouvě nebo v objednávce Objednatele potvrzené Zhotovitelem.

4.2        Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité. Neakceptováním platných VOP Zhotovitele, či jejich akceptováním Objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření Smlouvy.

4.3        U Svatebních zakázek nebo u fotografování Společenských akcí jsou počty fotografií pouze přibližné, kdy Zhotovitel předem uvede odhadovaný počet fotografií, které Objednateli dodá. Počet fotografií z těchto akcí se odvíjí od celkové náplně a mnoha neovlivnitelných faktorů. Odstoupení od Smlouvy z důvodu nespokojenosti s počtem dodaných fotografií je možné jen za podmínek dále uvedených v článku XIV. těchto VOP.

4.4        Neupravené fotografie (ani fotografie ve formátu RAW) nejsou součástí předmětu plnění a Objednateli se neposkytují. Jejich neoprávněné užití se řídí Autorským zákonem a je nepřípustné (viz dále článek VIII. těchto VOP).

V. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A REZERVAČNÍ ZÁLOHA

5.1        Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem Zhotovitele platným v době uzavření Smlouvy, případně specifickou cenou, na které se ústně, písemně či emailem shodl Objednatel se Zhotovitelem.

5.2        Aktuální nabídka služeb a cen je k dispozici na vyžádání na emailové adrese petr@petrholusa.net. Zhotovitel si vyhrazuje právo tuto nabídku a ceny kdykoli změnit. Dále si Zhotovitel vyhrazuje právo poskytovat Objednateli vždy jen část nabídky služeb a cen, která se přímo týká daného požadavku Objednatele.

5.3        Cena za konkrétní zpracování díla je Objednateli vždy předem sdělena při potvrzení konečné objednávky Zhotovitelem. V případech, kdy nelze cenu za zpracování díla předem stanovit, např. když počet výsledných fotografií záleží na konkrétním výběru Objednatele, jsou Objednateli vždy předem sděleny podmínky a způsob jakým bude cena vypočítána. 

5.4        Cena předmětu plnění zůstává platná od okamžiku uzavření Smlouvy do okamžiku zhotovení díla či poskytnutí služeb specifikovaných ve Smlouvě, ledaže si Objednatel vyžádal změny v provedení díla či v poskytnuté službě.

5.5        Objednatel hradí cenu předmětu plnění v hotovosti nebo převodem na účet Zhotovitele v plné výši doplatku (tj. po odečtení rezervační zálohy, byla-li sjednána) v den předání hotového díla, dle platného ceníku či smluvené ceny v den uzavření Smlouvy (viz článek III. těchto VOP).

5.6        Objednatel se zavazuje uhradit u Svatebních zakázek a u zakázek na fotografování Společenských akcí rezervační zálohu ve výši 30 % z celkové ceny předmětu plnění dle aktuálního ceníku, či specifické ceny, na které se písemně či emailem shodl předem se Zhotovitelem. Rezervační zálohu je nutné uhradit na účet Zhotovitele nebo osobně nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k uzavření Smlouvy dle článku III. těchto VOP.

5.7        Objednatel se zavazuje uhradit rezervační zálohu ve výši 50 % z celkové ceny předmětu plnění u portrétních fotografií (rozuměno jakékoli jiné než svatební fotografie či fotografie ze Společenských akcí) nejpozději v den uskutečnění fotografování.

5.8        Rezervační záloha je nevratná, výjma bodů 5.10, 6.10 a14.10 článků V., VI. a XIV. těchto VOP.

5.9        Rezervační záloha propadá v případě, kdy se změní termín Svatební zakázky nebo fotografování Společenské akce, nebo když je Svatební zakázka nebo fotografování Společenské akce zcela zrušeno.

5.10      Ve výjimečném případě v důsledku mimořádné události (např. pracovní neschopnost nebo úmrtí v rodině) se může stát, že Zhotovitel není schopen poskytnout služby předmětu plnění v dohodnutém termínu. Pokud k této situaci dojde a není možné zajistit vhodnou náhradu nebo jiný termín, Zhotovitel vrátí všechny již obdržené platby v plné výši, včetně rezervační zálohy.

5.11      Objednatel a Zhotovitel si mohou dohodnout také jiný způsob hrazení celkové ceny předmětu plnění než je uvedeno v článku V. těchto VOP.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1        Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v kvalitě srovnatelné s předchozími zakázkami Zhotovitele a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření Smlouvy či potvrzení objednávky.

6.2        Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením Smlouvy, Objednatel dává Zhotoviteli a všem s ním propojeným osobám právo využívat vybrané fotografie Objednatele za účelem jejich zpracování, resp. splnění Smlouvy.

6.3        Dále Objednatel vyjádřením souhlasu s těmito VOP dává Zhotoviteli svolení bezplatně používat, upravovat a zveřejňovat fotografie pořízené v rámci zhotovení díla pro redakční, prezentační, vzdělávací, obchodní a reklamní účel, a to na jakémkoli nosiči. Zhotovitel se však zavazuje vybírat publikované fotografie s ohledem na ochranu soukromí, vážnost a důstojnost zobrazovaných osob. Zákaz užití výběru fotografií je možno vymínit v písemné Smlouvě či v jiné písemné komunikaci.

6.4        Zhotovitel se zavazuje Objednateli zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele v den uzavření Smlouvy či potvrzení objednávky.

6.5        Za přiměřené lhůty pro dodání zakázky dle článku VI. těchto VOP se považuje 1 až 3 týdny pro úpravu portrétních fotografií (podle náročnosti zakázky) a 2 až 4 týdny pro úpravu svatebních fotografií (podle náročnosti zakázky). V případě fotografování Svatebních zakázek může být lhůta potřebná na zpracování v hlavní sezóně prodloužena až na 5 týdnů bez předchozího upozornění.

6.6        Pro účely těchto VOP se za hlavní sezónu považuje období od května do září včetně.

6.7        Pokud je součástí Svatební zakázky i vyhotovení svatebního alba, je doba potřebná na jeho vyhotovení již zahrnuta do lhůty pro úpravu svatebních fotografií.

6.8        Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v průběhu plnění a to v případě nezájmu Objednatele trvajícím déle než 30 dní. Nezájmem Objednatele se rozumí nedostupnost, zrušení či ukončení komunikace. V tomto případě nemá Objednavatel nárok na plnění Smlouvy nebo vrácení již uhrazených plateb, včetně rezervační zálohy.

6.9        Zhotovitel si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení Objednateli, ve výjimečném případě v důsledku mimořádné události (např. pracovní neschopnost nebo úmrtí v rodině) změnit termín (datum i čas) fotografování. Za lhůtu přiměřenou k oznámení změny termínu se považuje nejméně 1 den před plánovaným dnem konání.

6.10      Ve výjimečném případě v důsledku mimořádné události (např. pracovní neschopnost nebo úmrtí v rodině) může Zhotovitel u Svatebních zakázek vybrat náhradního profesionálního fotografa, který bude schopen poskytnout služby v obdobném rozsahu jak je uvedeno ve Smlouvě, a to za stejnou cenu a ve srovnatelné kvalitě. Pokud k této situaci dojde a není možné zajistit vhodnou náhradu, Zhotovitel vrátí všechny již obdržené platby v plné výši, včetně rezervační zálohy.

6.11      Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodání díla nebo od Smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen Objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

6.12      Zhotovitel není povinen dodat Objednateli úplně všechny fotografie, které byly pořízeny v rámci zhotovení díla podle Smlouvy. Zhotovitel může z tohoto výběru vynechat s využitím svých nejlepších zkušeností např. fotografie, které nesplňují technické standardy Zhotovitele nebo byly pořízeny jako zkušební fotografie pro dané světelné podmínky.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

7.1        Objednatel, nebo jím pověřená osoba, je povinen informovat Zhotovitele o nedostupnosti, o změně či ztrátě telefonního čísla a o změně či zrušení emailové adresy, která slouží ke komunikaci mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

7.2        Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli veškeré informace potřebné ke zhotovení díla. Navíc má Objednatel vůči Zhotoviteli informační povinnost a musí jej informovat ihned, jakmile nastanou nové skutečnosti ohledně zhotovení díla, zejména dojde-li ke změně termínu.

7.3        V případě fotografování osoby mladší 18 let je Objednatel povinen zajistit, aby při fotografování byli přítomni rodiče nebo zákonní zástupci této osoby. V opačném případě je Zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout. Přítomnost rodičů či zákonného zástupce může být zcela výjimečně nahrazena, pokud s tím vyjádří souhlas též Zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodičů této osoby.

7.4        Při fotografování Svatebních zakázek Zhotovitel nebude tolerovat slovní nebo fyzické hrubé, či jiným způsobem nepřiměřené, chování hostů. Zhotovitel rovněž nebude soutěžit s fotografujícími hosty o přízeň focených subjektů. Pokud by hosté nebo kdokoli jiný zásadním způsobem překáželi nebo narušovali práci Zhotovitele, může Zhotovitel svou práci přerušit, dokud Objednatel nezajistí vhodné podmínky pro její pokračování.

VIII. JINÁ UJEDNÁNÍ STRAN

8.1        Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, na základě zvláštních požadavků, úroveň zpracování fotografií je stanovena Zhotovitelem. U fotografií ze Svatebních zakázek jsou retuše pleti, především nevěsty a ženicha, provedeny pouze u ranních příprav a párového fotografování nevěsty a ženicha. Detailní úpravy a retuše pleti se neprovádí u skupinových nebo reportážních fotografií z celého dne.

8.2        Objednateli je udělena licence k užití díla (nikoliv autorská práva) ke všem dílům vzniklým podle Smlouvy pouze pro soukromé a nekomerční užití. Práva pro komerční využívání (užití licence k dílu pro komerční užití) jsou součástí jiných Smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem Zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční užití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. Zhotovitele) zakládá nárok Zhotovitele na smluvní pokutu v maximální výši 250 000 Kč.

8.3        Objednatel nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek Zhotovitele apod.) je považováno za porušení Autorského zákona a Zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení Autorského zákona, např. dle § 40 Autorského zákona. Případné nabytí těchto práv je potřeba vymínit písemně ve Smlouvě.

8.4        Speciální nabídky, akční ceny či dárkové poukazy nelze kombinovat, není-li stranami dohodnuto jinak.

8.5        Případné požadavky Objednatele na změnu Smlouvy, pokud jsou Zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny Objednatele je Objednatel upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny Smlouvy. Pokud Objednatel novou cenu neakceptuje, nedojde ke změně Smlouvy.

 

8.6        Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle, přechází ze Zhotovitele na Objednatele převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny v plné výši, popř. také tehdy, když Objednatel uhradil zakázku v plné výši a byl upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do 30 kalendářních dnů od této výzvy nevyzvedl.

8.7        Objednatel dává souhlas Zhotoviteli uchovávat všechny upravené i neupravené fotografie na datových nosičích nebo ve virtuálních úložištích Zhotovitele k archivaci a možným následným úpravám, dle zadání Objednatele či se souhlasem Objednatele, i samotným Zhotovitelem pro vlastní účely až do písemného odvolání souhlasu Objednatelem.

8.8        Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, Objednatel souhlasí, že výběr fotografií k digitální úpravě, které budou součástí výsledné sady v rámci Smlouvy, provede Zhotovitel, a to s využitím svých nejlepších zkušeností.

8.9        Zhotovitel dodává Objednateli fotografie ve formátu JPG, s poměrem stran 3:2, pokud nebylo předem ujednáno jinak. Pokud nebyly předmětem plnění i tištěné materiály, fotografie jsou dodávány pouze v digitální podobě, a to buď na datovém nosiči nebo prostřednictvím virtuálního úložiště.

8.10      Pokud jsou předmětem plnění pouze digitální fotografie, Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za technickou a vizuální kvalitu při jejich reprodukci Objednatelem nebo prostřednictvím třetí osoby.

8.11      Objednatel prohlašuje, že se seznámil s ukázkami předchozích prací Zhotovitele a bude respektovat jeho styl a umělecké ztvárnění fotografií, které jsou předmětem Smlouvy.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA, PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1        Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Objednatel osobně, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců ode dne převzetí hotové zakázky, tj. v záruční době.

9.2        Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí hotové zakázky nebo ode dne předání hotové zakázky poštovní službě.

9.3        Reklamace za poškozené zásilky uplatňuje Objednatel prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, pokud byla zakázka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9.4        Objednatel je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Objednatel je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost (např. průvodním dopisem, reklamačním lístkem či emailovou zprávou).

9.5        Zhotovitel je povinen vydat potvrzení Objednateli o tom, kdy Objednatel právo vyplývající z vad díla uplatnil, jakož i o způsobu vyřízení reklamace a době trvání vyřízení této reklamace.

9.6        Pro Objednatele podnikatele, který ve vztahu ke Zhotoviteli vystupuje v rámci obchodního závazkového vztahu, platí také ustanovení týkající se vad díla a způsobu uplatňování nároků z vad uvedená v Občanském zákoníku.

X. PLNĚNÍ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

10.1      Při nedodržení smluvních závazků Zhotovitelem vyplývají pro Objednatele, podle druhu a povahy vad, práva na nápravu a provedení nápravy v rozsahu dále uvedeném v článku X. těchto VOP.

10.2      Při nedodržení lhůty, sjednané Smlouvou pro zhotovení zakázky, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli částku ve výši 0,5 % z celkové částky za každý den prodlení. Není-li předem stanovena přesná lhůta pro dodání zakázky, za přiměřené lhůty dodání se považují lhůty uvedené v článku VI. těchto VOP.

10.3      V případě nedodržení lhůty přiměřené k oznámení změny termínu fotografování jak je uvedeno v článku VI. těchto VOP, získá Objednatel jako kompenzaci 20% slevu z celkové ceny předmětu plnění.

10.4      Jestliže Zhotovitel provede dílo prokazatelně odlišně od přesně specifikované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, Zhotovitel sjedná nápravu tak, aby předmět plnění odpovídal původní objednávce. Takto vzniklé další náklady na straně Zhotovitele hradí Zhotovitel.

XI. OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÉ TECHNOLOGIE

11.1      Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například chromatická aberace, drobná neostrost v rozích, vinětace, zkreslení obrazu apod.) nejsou důvodem pro reklamaci.

11.2      Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí grafických úprav jako jsou např. změna jasu, kontrastu, barevnosti nebo ostrosti.

XII. OMEZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ESTETICKÉ KVALITY FOTOGRAFIÍ FOTOGRAFOVANÉ OSOBY

12.1      Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled, a estetická kvalita fotografií je vzhledem k této skutečnosti subjektivní. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním nejsou důvodem pro reklamaci.

XIII. DÁRKY A BONUSY

13.1      Za dárky a bonusy jsou považovány takové zboží a služby, které Objednatel obdrží bezúplatně, nebo jsou jako bonusy označeny.

13.2      Dárky a bonusy jsou speciální nabídky platné v určitém časovém úseku, k určitým službám nebo pro určitou vymezenou skupinu Objednatelů.

13.3      Dárky a bonusy nelze soudně vymáhat. O nároku na dárky a bonusy, o jejich formě, velikosti, barvě, materiálu nebo množství, rozhoduje pouze Zhotovitel.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1      Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě zjištění nových skutečností, změn v dohodnutých podmínkách, nebo objeví-li se další okolnosti, za kterých Smlouvu nebude možné řádně plnit a dodržet. Důvodem k odstoupení od Smlouvy může dále být neposkytnutí odpovídající součinnosti ze strany Objednatele,  zásadní a neohlášené změny v místech fotografování nebo dohodnutém čase, zmeškané schůzky a opožděné platby apod.

14.2      Objednatel může odstoupit od Smlouvy z důvodu uvedeném v bodě 4.3 článku IV. těchto VOP jen při zjevném nepoměru mezi udávaným počtem fotografií ve Smlouvě a počtem skutečně dodaných fotografií.

14.3      V případě uzavření Smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku Objednatel není oprávněn (kromě výslovně sjednaných případů) od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to s ohledem na ustanovení § 1837 písm. d) zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, tj. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

14.4      V případě Objednatele, který není Podnikatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit až do doby zhotovení díla, je však povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud Zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných dále v článku XV. těchto VOP.

14.5      Objednatel, který není Podnikatel, je oprávněn od Smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude dokončeno včas nebo nebude provedeno řádně a jestliže Zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.

14.6      V případě Objednatele podnikatele platí pro odstoupení od Smlouvy ustanovení Občanského zákoníku. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v článku XV. těchto VOP.

14.7      Zhotovitel je oprávněn, mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise, odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel poruší některý z bodů v článku VII. těchto VOP nebo neuhradí-li Objednatel cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v článku V. těchto VOP.

14.8      Pokud by při fotografování Svatební zakázky nebo Společenské akce Objednatel nebyl schopen kontrolovat vyhrocené chování hostů nebo by bylo jednáním některého z hostů poškozeno vybavení Zhotovitele, má Zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn přerušit, popřípadě předčasně ukončit, fotografování a opustit svatbu nebo Společenskou akci.

14.9      Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případě neuskutečnění svatby nebo Společenské akce, změny jejího termínu nebo kvůli jejich úplnému zrušení.

14.10    Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě zjištění nových skutečností, změn v dohodnutých podmínkách, nebo pokud se objeví další okolnosti, za kterých tuto Smlouvu nebude možné řádně plnit a dodržet ze strany Zhotovitele. Pokud Objednatel odstoupí z těchto důvodů, bude mu vrácena rezervační záloha. V případě, že již byla uhrazena celá cena za dílo, bude Objednateli vrácena celá cena za dílo.

XV. STORNO POPLATKY A ÚHRADA VZNIKLÉ ŠKODY

15.1      Nedostaví-li se Objednatel nebo nemůže-li se Objednatel dostavit z jakéhokoliv důvodu v dohodnutý den focení a neoznámí tuto skutečnost alespoň 7 kalendářních dní před dnem dohodnutého fotografování, má Zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na vizážistu, na stylistu, vlasového designéra a asistenta, byla-li jejich účast dohodnuta.

15.2      Náklady související se speciální objednávkou Objednatele (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.), včetně případného zpátečního cestovného, je Objednatel povinen uhradit v celkové výši a to bez ohledu na včasnost zrušení z jeho strany.

15.3      Zruší-li Objednatel Svatební zakázku nebo zakázku na fotografování Společenské akce kdykoli po uzavření Smlouvy ve smyslu článku III. těchto VOP, rezervační záloha propadá ve prospěch Zhotovitele. V případě, že rezervační záloha ještě nebyla uhrazena, má Zhotovitel nárok na úhradu této rezervační zálohy v odpovídající výši uvedené v článku V. těchto VOP. V případě, že již byla uhrazena celá cena za dílo, vrátí Zhotovitel Objednateli rozdíl mezi celkovou cenou za dílo a rezervační zálohou.

15.4      V případě poškození vybavení Zhotovitele některým z hostů může Zhotovitel opustit svatbu nebo Společenskou akci, přičemž Objednatel ztrácí nárok na vrácení celé uhrazené částky a je povinen uhradit Zhotoviteli vzniklou škodu na jeho vybavení.

15.5      Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele z důvodu poškození vybavení Zhotovitele některým z hostů, Zhotovitel není povinen doručit Objednateli žádnou část díla, které je předmětem Smlouvy, dokud Objednatel neuhradí vzniklou škodu na vybavení Zhotovitele.

XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1      Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování Objednatele a s jeho písemným souhlasem.

16.2      Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.

16.3      Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Objednatele.

16.4      U Svatebních zakázek a u fotografování Společenských akcí, kde dochází k fotografování seskupení lidí, je Objednatel povinen hosty či návštěvníky dostatečně informovat o tom, že pořízené fotografie mohou být zveřejněny na internetu (např. webové stránky nebo sociální sítě Zhotovitele apod.) a hosté či návštěvníci, kteří se zúčastní těchto akcí, tím souhlasí s rozšiřováním jejich podoby ve smyslu § 85 zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1      Tyto VOP jsou veřejně přístupné na webových stránkách Zhotovitele, na adrese https://www.petrholusa.net/cs/vop/

17.2      Uzavřením Smlouvy dle těchto VOP, odesláním objednávky nebo uhrazením rezervační zálohy, Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou Zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá.

17.3      Zároveň Objednatel potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.

17.4      Pro Objednatele, který není Podnikatel, pro Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku dále platí, že Smlouva nebo potvrzená objednávka je přístupná na základě písemné žádosti Objednatele. Smlouva je uzavírána dle postupu uvedeného v těchto VOP a instrukcí uvedených na stránkách Zhotovitele nebo na vyžádání.

17.5      Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

17.6      V případě chyby ve Smlouvě, která vznikla v průběhu zpracování Smlouvy, je Objednatel oprávněn na tuto chybu Zhotovitele kdykoli upozornit, a ten je povinen chybu bezodkladně opravit.

17.7      Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na webových stránkách Zhotovitele.

17.8      Změny v těchto VOP u zakázek probíhajících (tj. v mezidobí od uzavření Smlouvy do předání hotového díla Objednateli) je povinen Zhotovitel přímo oznámit Objednateli a ten s nimi musí být seznámen. V případě zásadních změn přímo se dotýkajících Objednatele a neřešitelných jiným způsobem, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

17.9      Tyto VOP, a v nich obsažený reklamační řád, nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 5. 2018. V případě, že některé ustanovení těchto VOP se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

 

 

Pro rezervace, objednávky nebo obecné dotazy prosím přejděte na stránku Kontakt.